0

Terms and conditions

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále „OP“) vymezují obchodní vztahy mezi společností Serious Investment s.r.o., jako dodavatelem (dále jen „dodavatel“) a fyzickou osobou, jako zákazníkem (dále jen „ spotřebitel“) vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a tvoří nedílnou součást kupní Smlouvy.

Spotřebitelem se myslí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo taková osoba, která se k nákupu chystá.

Dodavatelem je právnická osoba Serious Investment s.r.o.

Obchodem se pak myslí elektronický obchod provozovaný dodavatelem a reprezentovaný souborem internetových stránek na adrese
www.galerie-minci.cz

Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 40/1964 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Informace o dodavateli

obchodní jméno Serious Investment s.r.o.,

IČ: 29456568, DIČ: CZ29456568 je plátcem DPH,

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 54906,

sídlo: Stanislavského 355, Ostrava – Svinov, 721 00,

jednatel společnosti: Marie Fasugová, písemný kontakt: info@galerie-minci.cz,

kontaktní údaje pro komunikaci: tel. +420 603 242 708, provozní hodiny 6:00-21:00 pondělí až pátek,

čísla bankovních účtů: FIO Banka a.s. Swift: FIOBCZPPXXX

pro platbu v CZK 2500329899/2010

pro platbu ze Slovenska CZK 2500329899/8330

IBAN: CZ54 2010 0000 0025 0032 9899

pro platbu v EUR 2400329904/2010

pro platbu ze Slovenska EUR 2400329904/8330

IBAN: CZ69 2010 0000 0024 0032 9904

pro platbu v USD 2000329905/2010

pro platbu ze Slovenska USD 2000329905/8330

IBAN: CZ60 2010 0000 0020 0032 9905

3. Předmět smlouvy – informace o zboží

3.1. Spotřebitel má možnost se seznámit na stránkách www.galerie-minci.cz s nabízeným zbožím.

3.2. Nabízené zboží jsou převážně české mince vydané Českou národní bankou, foto je pouze ilustrační, závazný je popis a technické údaje převzaté z ČNB. Nové mince vydané v průběhu dvou posledních let mají bankovní kvalitu, mince starší, které byly již v oběhu, mohou mít menší nedostatky na plastovém obalu, nebo patinu dle stáří. Tyto nedostatky nejsou považovány za vadu. Jsou-li v nabídce mince s větším opotřebení je prodávající povinen na tuto skutečnost prokazatelně upozornit, případně individuelně projednat tuto skutečnost se spotřebitelem před potvrzením objednávky. Při označení kvality a zdroje mincí dodavatel používá symboly uvedené v čl. 8.2.

3.3. Všechny fotografie na stránkách www.galerie-minci.cz jsou chráněny autorským právem.

3.4. Nabídka muže být rozšířená dle zájmu o další zboží: potřeby pro zběratele, medaile a další mince.

3.5. Cena zboží je uvedena na adrese www.galerie-minci.cz.

3.6. Cena je platná v den odeslání objednávky. Prodejce uvádí ceny včetně DPH a vyhrazuje si právo ceny aktualizovat. Zboží bude označeno dle zákona č. 235/2004 Sb. včetně dodatků o dani z přidané hodnoty o výši DPH, osvobození od DPH a případně zvláštní režim pro použité zboží dle § 90 citovaného zákona. Značení příslušné sazby DPH kapitola 8. odstavec 8.4.

4. Informace o procesu objednání, dodací podmínky

4.1. Cena za zboží může být navýšena o poštovné, balné a pojištění dle tabulky Tab. 4.1

4.2. Dopravu zajistí Česká pošta – cenné psaní nebo cenný balík

4.3. Platba při dobírce je možná pouze do částky 5.000,- Kč, jinak převodem na běžný účet předem.

4.4. U částek nad 10.000,- Kč bude vyhotovena faktura – daňový doklad, který bude zaslán při zásilce. Nižší částky budou doloženy zjednodušeným daňovým dokladem, dle zákona o Dani z přidané hodnoty.

Tab. 4.1 Tabulka sazeb balné,poštovné,pojištění:
dobírka 150,- Kč
cenné psaní 95,- Kč
zásilka nad 50 000,- Kč upřesnění čl. 5.7. OP

5. Proces objednávky a potvrzení dodavatelem

5.1. Spotřebitel objednává zboží tím, že zašle na emailovou adresu dodavatele objednávku, ve které řádně uvede veškeré požadované údaje včetně své emailové adresy. Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami platnými v den objednávky. Nebude-li objednávka obsahovat veškeré požadované náležitosti, dodavatel k ní nebude přihlížet, o čemž vyrozumí spotřebitele do 3 dnů. (4.1.)

5.2. Kupní smlouva dle § 53 Občanského zákoníku vznikne dnem potvrzení objednávky na emailovou adresu zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky a v případě platby předem oznámí bankovní spojení a variabilní symbol (číslo objednávky)pro tuto platbu.

5.3. Kupující má právo odeslanou objednávku písemně stornovat na emailovou adresu do jedné hodiny od odeslání objednávky.

5.4. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku nejpozději do pěti pracovních od připsání úhrady na běžný účet.

5.5. Prodejce má právo zrušit objednávku, jestliže nemůže zboží dodat pro nadměrný zájem, o čemž je povinen informovat kupujícího.

5.6. Dodavatel dodá zboží spotřebiteli ve lhůtě, která je uvedená jednotlivě u každého zboží v nabídce. Při uvedení dodací lhůty dodavatel užívá symboly uvedené v čl. 8.3. OP.

5.7. Potvrzená objednávka doplněná o upřesněné balné a poštovné při objemnějších nebo cennějších zásilkách nahradí zálohovou fakturou.

5.8. Pokud dodavatel neobdrží úhradu na běžný účet do 14 dní od potvrzení objednávky, odstoupí od kupní smlouvy a zboží bude uvolněno k dalšímu prodeji.

6. Reklamace

6.1. Na dodané zboží je záruka 24 měsíců, která začíná ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

6.2. Záruka se nevztahuje na věci použité, a to v rozsahu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí věcí spotřebitelem, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a u zboží prodávané za nižší cenu se nevztahuje také na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6.3. V případě, že kupující neobdrží nebo vrátí poškozenou zásilku, musí o této skutečnosti okamžitě informovat prodejce.

6.4. Spotřebitel podat reklamaci a to písemně na adresu info@galerie-minci.cz nebo na adresu firmy. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky a kopii daňového dokladu (alespoň číslo) a zejména podrobný popis zjištěné závady.

6.5. Dodavatel bude informovat spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace do 3 dnů.

6.6. Na základě rozhodnutí dodavatel zašle spotřebitel zboží zpět nebo na opravu dle pokynů prodejce na vlastní náklady. V případě uznání reklamace, může spotřebitel požádat o úhradu prokázaných nákladů za reklamaci.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží

7.2. Právo odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží ze zlata a stříbra, protože cena tohoto zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

7.3. Uhrazením zálohy na budoucí emise pamětních mincí se Spotřebitel zavazuje k odběru mincí za zvýhodněné ceny v době jejich emise, nejpozději všek do měsíce ode dne emise mincí. Záloha je určena k rezervaci a zajištění dodávky požadovaného počtu mincí a je nevratná. Cena mincí na něž byla záloha uhrazena bude o tuto zálohu následně snížena.

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

8.1. Veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje budou sloužit výhradně pro obchodní účely prodávajícího. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2013.